براي نازنين ترين همسر دنيا

  

    مجيد گلم
آغـــــوشـــ تـــــــــــو

               
امــــــــن
تــــریـــــــــــــن
 جــــــایــــــ دنــــیــــاســــــــتـــــــ

 

 خیلی دوستت دارمــــــــــــ