روز عشق مبارك

عشق تنها دلیل زندگی است 

  والنتاين مبارك