معرفی منابع معتبر در زمينه چرايی تفاوت احكام زن و مرد

سلام

سالهاست موضوعی ذهنم رو مشغول کرده و هیچ وقت جوابی که واقعا به دلم بنشینه پیدا نکردم و آن چرايی تفاوت موجود در احکام مربوط به