وقتی چند اتفاق بد سنگین در فاصله زمانی کم اتفاق می افته چطور سلامت جسم و روحم را حفظ کنم؟

سلام

مدتیه تو زندگیم اتفاقای بد میوفته…مرگ و بیماری عزیزانم…چند مورد تو چند ماه

نگران سلامتیم هستم. جسمی و روحی

نگرانم نتونم